آینه

250,000ریال

225,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
5

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب آینه

انتشارات شهید کاظمی منتشر کرد:
هشت داستان عاشورایی از هفت نویسنده منتخب کشور
قیــام امــام حســین(ع) و حادثــه کربــا در میــان وقایــع تاریــخ اسـلـام از اهمیتــی متمایــز برخــوردار اســت و نقطــه عطفــی بی ماننــد محســوب می‌شــود. بســترهای تاریخــی ایــن قیــام، حــوادث روز عاشــورا و وقایــع پــس از آن هنــوز ابعــاد ناگفتــه و ناشـناخته‌ی بسـیاری دارد کـه در لحظـه لحظـه‌ی آن آموزه‌هـا و تجربیـات ارزشـمندی نهفتـه اسـت. از ایـن رو یکـی از دغدغه‌هـای جـدی مـا یافتـن و پرداختـن ایـن نـکات آموزنـده و ارائـه آنهـا در قالـب آثـار هنـری فاخـر اسـت.
کتـاب «آینـه»دربرگیرنـده‌ی هشـت داسـتان کوتـاه اسـت کـه در هـر کـدام، یـک شـخصیت تاریخـی در مواجهـه بـا قیـام امـام حسـین(ع) معرفـی شـده اسـت. اسـاس ماجــرا در هــر داســتان- کــه برگرفتــه از روایــات معتبــر تاریخی‌ســت- در پــی آن اسـت نشـان دهـد تصمیـم هـر یـک از ایـن شـخصیتها در مواجـه بـا قیـام امـام حســین(ع) منفــرد و منقطــع از گذشته‌شــان نیســت و ریشــه‌های انتخــاب هــر یــک را بایـد در گذشـته‌اش جسـتجو نمـود.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

دفعات مشاهده کتاب
5

دفعات پیشنهاد کتاب
0

کسانی که می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که کتاب را پسندیدند
0

کسانی که کتاب را نپسندیدند
0

  • نظر شما در مورد این کتاب

    نظرات دیگر کاربران

  • بریده ای از این کتاب

    بریده های دیگر کاربران