مثنوی معنوی/ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

بر اساس نسخۀ تصحیح‌شدۀ رینولد نیکلسون و قونیّه همراه با کشف الابیات
این نسخه از مثنوی کاملترین و در عین حال آسان‌خوانترین نسخۀ مثنوی است.

شمسُ‌الدّین خورشیدکلاه، مصحح این کتاب در توضیح این اثر در پیشگفتار آورده است:

* از مثنوی، عمدهً، دو نسخه معتبر شمرده می‌شود. یکی نسخه‌یی است که فعلاً در آرامگاه جلالُ‌الدین بلخی در قونیّه محفوظ است، که از آن به نسخۀ قونیّه تعبیر میکنند، و دیگری نسخه‌ای است که آن را رینولد نیکلسون، بر اساس تعدادی نسخۀ دستنوشت کهن از مثنوی، فراهم آورده است. ما، هر دو این نسخه‌ها را با هم مقابله کردیم. آن ابیات را که در نسخۀ قونیّه آمده است ولی در نسخۀ نیکلسون نیست، میان دو چنگک [-] آوردیم، و آنچه را که در نسخۀ سامان‌دادۀ نیکلسون هست، ولی از نسخۀ قونیّه فوت شده، میان ابروان (-) گذاشتیم. در این صورت، خواننده می‌تواند مطمئن باشد که این نسخه که اکنون به دست دارد، کاملترین نسخه‌یی است که میشد فراهم کرد.

* در سامان این نسخه از مثنوی، تمام آن آیات قرآنی را که به‌نحوی در خود مثنوی تذکّر داده شده و اشارت رفته است، با یاد شماره و نام سوره و شمارۀ آیه، در پایین صفحات، تذکّر دادیم.

* عبارات و اشعار عربی را (که بعضاً از احادیث یا امثال سایرۀ عرب گرفته شده است) در پایین صفحات به عباراتی رسا و آسان، معنی کردیم.

* اختلاف ابیات را که در نُسخ مختلف، به دو یا چند وجه آمده است و در معنی بیت مؤثر بود، یا به عبارت دیگر، با تغییر کلمه یا عبارت، معنی بیت تغییر میکرد، در پایین صفحات یاد کردیم.

* در متن مثنوی، برای سهولت قراءت توسّط خواننده، آن کلمات را که ممکن است به وجوه مختلف خوانده شود، بدان صورت که معنی بیت مربوط اقتضا میکرد، اِعراب گذاشتیم.

* تقریباً در تمام ابیات، در هر عبارت، با توجّه به اقتضای وزن شعر، کسره‌هایی را که برای سهولت قراءت لازم تشخیص دادیم، اِعمال کردیم.

* در تمام موارد، در صورتی که وزن شعر مختل نشود، کلمات مشدّد را مشخّص کردیم.

* در پایان مثنوی، کشف الابیاتی، برای این نسخه از مثنوی فراهم آوردیم که مصراع اوّل هر بیت را با تعیین دفتر مثنوی و شمارۀ بیت در آن دفتر نشان می‌دهد.

مثنوی معنوی (وزیری)(قابدار)

مولانا جلال الدین محمد بلخی

به اهتمام شمس‌الدین خورشید کلاه

با مقدمۀ دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

ناشر: صدای معاصر

۱۱۹۸ صفحه

masnavi-manavi

مجلۀ اینترنتی ۳۰بوک

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود