قله (رمزگشایی از تحقیقات جدید برای متخصص شدن در هر کاری)

(14)

1,300,000ریال

1,170,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
1696

علاقه مندان به این کتاب
16

می‌خواهند کتاب را بخوانند
1

کسانی که پیشنهاد می کنند
6

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب قله

انتشارات نگاه نوین منتشر کرد:
لعنــت بــه کلمــه ی اســتعداد! در بیــش از پانصد ســمینار و ســخنرانی کــه در نقــاط مختلــف کشــورمان برگــزار کــرده ام، بارهــا ایــن کلمــه را شــنیده ام و بــه جــرات می گویــم کــه تقریبــا هرچــه انســان های معمولــی بابــت معمولی بــودن زندگی شــان می کشــند، زیــر ســر ایــن کلمــه اســت! متاســفانه اکثــر افــراد بــدون این کــه اطلاعــی داشــته باشــند اســتعداد به صــورت علمــی چیســت بــا گفتــن اســتعدادش را نــدارم، خودشــان را راحــت می کننــد و تمــام! همــه ی ایــن مشــکلات و بی اطلاعی هــا باعــث شــد کــه تصمیــم بگیــرم به صــورت کامــلا علمــی ایــن موضــوع را بــه مخاطبــان فارســی زبان معرفــی کنــم و چــه کتابــی بهتــر از کتــاب قلــه! کتــاب قلــه مبتنــی بــر تحقیقــات علمــی بــه شــما خواهــد گفــت کــه بــرای این کــه اســتعداد واقعــی خــود را «بســازید»، بایــد چــه کار کنیــد و چطــور بــا تمریــن آگاهانــه کارهایــی را انجــام بدهیــد کــه از زندگــی خــود حداکثــر بهــره را ببریــد.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

قرعه کشی بزرگ