خوب و بد کمال گرایی
دیکتاتور شدن
ملکه های فلسفه
میراث لورین (3)(ظهورنه)