هنر ایجاد رابطه

(0)

500,000ریال

450,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
33

علاقه مندان به این کتاب
2

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب هنر ایجاد رابطه

انتشارات روشنگران منتشر کرد:
اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻴﺮوز ﺷﻮی و ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎلی زﻧﺪگی کنی. وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن می‌توانی یک رابطه‌ی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و صمیمی ﺑﺮﻗﺮار کنی و ﻣﺜﻞ یک اﻧﺴﺎن واقعی، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎنی‌ات را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻠﻔﻴﻖ کنی.
اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ دﺳﺘﺎوﻳﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﻮ را رﺷﺪ می‌دهد و ارﺗﺒﺎط‌های تو را با خود و دیگران ﺗﻘﻮﻳﺖ می‌کند.
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻓﻖ رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ یک ﻋﻤﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻼش اﺳﺖ. ﺗﻼش و ﭘﮋوهشی ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻴﺒﺎیی و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎی درونی ﺧﻮد ﺗﺮﻏﻴﺐ می‌ﻛﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ خود و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و کامل‌تر ﺑﺎ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﻢ، اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدن، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺳﻼمتی، ﻣﺎ را زودﺗﺮ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن ﭘﻴﺮوز می‌ﮔﺮداﻧﺪ.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

قرعه کشی بزرگ