30بوک
کتاب کمک درسی
کمک درسی
سوالات امتحانی
زیست شناسی دهم سوال های پر تکرار

زیست شناسی دهم سوال های پر تکرار (5135)

(0)

2,000,000ریال

1,400,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
87

علاقه مندان به این کتاب
0

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب زیست شناسی دهم سوال های پر تکرار

انتشارات قلم چی منتشر کرد:
كتاب سؤال های پرتكرار زیست شناسی دهم با توجه به تغییرات كتاب درسی )در سال تحصیلی ( 96-95و
با استفاده از سؤال های 500مدرسه ی سراسر كشور )عادی، نمونه دولتی و تیزهوشان( تألیف شده است.
ویژگی های كتاب:
- 1فهرست:
فهرستی با كاربرد مشاور محور: طراحی فهرست به گونه ای است كه علاوه بر اینكه امكـان دسترسـی بـه
عناوین كتاب را برای شما فراهم می سازد، تعداد زیرموضوعات و تعداد سؤال ها با دقت نظر مشـخص شـده
است.ضمن اینكه در كنار هر زیرموضوع، یك آیكـون ارزیـابی پیشـرفت در سـه رنـگ )آبـی، سـبز و زرد(
مشاهده می نمایید و پیشنهاد اكید داریم پس از پاسخ به سؤال های هر زیرموضوع، سطح خـود را بـا رنـگ
كردن یكی از این كادرها مشخص نمایید تا به صورت مقایسه ای از میزان تسلط خود بین فصل های مختلـف
كتاب آگاه شوید و به هنگام مرورو جمع بندی بر اساس این كادرها، اولویت بندی صحیح تری داشته باشید.
- 2درخت دانش:
درخت دانش ابتدای هر فصل، به همراه كلیدواژه ها مخاطب را در دسته بندی مطالب یاری مـی كنـد. در هـر
درخت دانش، زیرموضوع های آن فصل به همراه تعداد سـؤال هـای شناسـنامه دار آن زیرموضـوع از جملـه
اطلاعاتی است كه می تواند به دانش آموزان در دسته بندی و ارزیابی مبحث كمك كند.
در این كتاب زیرموضوع ها، همان گفتارهای كتاب درسی هستند.
- 3درسنامه:
در هر فصل در ابتدای هر زیرموضوع، درسنامه ای جامع، مطابق با نیاز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.
درسنامه های این كتاب به گونه ای نوشته شده است كه با مطالعه ی آن دانش آموزان می توانند به سؤال های
هر زیرموضوع پاسخ دهند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی