ما چگونه ما نشدیم
تخفیف

%10

ما چگونه ما نشدیم

(0)

700,000ریال

630,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
411

علاقه مندان به این کتاب
6

می‌خواهند کتاب را بخوانند
1

کسانی که پیشنهاد می کنند
1

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب ما چگونه ما نشدیم

انتشارات کرگدن منتشر کرد:
«مطالعـات علـم وفنـاوری» نـام قلمرویی میانرشـته‌ای اسـت کـه در زیر چتر آن رشـته‌های گونا گونی فعالیت می کنند: تاریخ و فلسـفۀ علم و فناوری؛ مطالعات علـم، فنـاوری و جامعـه؛ جامعه‌شناسـی علم، فناوری و معرفت؛ سیاسـتگذاری علـم و فنـاوری؛ مطالعـات فمینیسـتی علم و فنـاوری؛ ارتباطات علـم و فناوری و ... . هدف از شـکلگیری چنین قلمرویی در دوران جنگ سـرد عمدتاً بررسـی ایـن موضـوع بـود کـه چگونـه بافـت، شـرایط و ارزش هـای اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی و جنسـیتی بر پژوهش های علمی و نوآوریهای فناورانه اثر می گذارند و متقابالً چگونه علم و فناوری این بافت، شـرایط و ارزشها را تغییر می دهند. بـه بیـان دیگـر، هـدف از چنیـن مطالعاتـی آن اسـت کـه نقـش علم و فنـاوری به عنـوان پدیده هایـی زمینه‌منـد و بافت‌منـد در بسـتر بزرگتر پدیده هـای فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی واقتصادی بررسـی شـود. پیشفرض ایندسـت مطالعات آن اسـت که میتوان تأثیر آنچه را سـابقاً در ارتباط با علم و فناوری بیرونی تلقی می شـد بر روش، محتوا و دسـتاوردهای این دو حوزه دید هرچند میزان و نحوۀ این اثرگذاری و صورتبندی دقیق آن خود یکی از پرسـش های اصلی این حوزۀ مطالعاتی است که پژوهشگران بر سر آن توافق ندارند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی