30بوک
کتاب کمک درسی
کمک درسی
مجموعه دروس
پاسخ نامه کتاب نوروز دهم ریاضی

پاسخ نامه کتاب نوروز دهم ریاضی (جلد دوم)(6485)

(0)

550,000ریال

385,000 ریال

دفعات مشاهده کتاب
52

علاقه مندان به این کتاب
0

می‌خواهند کتاب را بخوانند
0

کسانی که پیشنهاد می کنند
0

کسانی که پیشنهاد نمی کنند
0

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب پاسخ نامه کتاب نوروز دهم ریاضی

انتشارات قلم چی منتشر کرد :
در ایـام نـوروز بـرای هـر روز بـرای شـما یـك آزمـون 110 سـوالی درنظـر گرفتـه شـده اسـت شـما مـی توانیـد روش خـود را در استفاده از هر آزمون تعیین كنید، چند پیشنهاد برای انتخاب روش به شرح زیر می آید.

الف- در روز اول آزمـون را بـه طـور كامـل پاسـخ دهیـد و بـر اسـاس پاسـخ تشـریحی بـه تحلیـل آن بپردازیـد، سـپس در روز دوم بـه تكمیل یادگیریهای ناقص و مرور مباحثی بپردازید كه روز پیش در پاسخ به پرسش های آن تسلط كافی نداشته اید
ب- در روز اول پرســش هــای درس هــای عمــومی را پاســخ داده و آنرا تحلیــل كنیــد و روز دوم را بــه درس هــای اختصاصــی بپردازید.
ج-كتاب را به صورت مبحثی كار كنیـد، بـه عبـارتی دیگـر بـر اسـاس كارنامـه ی مبحثـی خـود تصـمیم بگیریـد كـه ابتـدا بـه پرسـش هـای كدام مبحث پاسخ می دهید.
فروشگاه اینترنتی 30بوک

نظرات کاربران (0)

نظر شما در مورد این کتاب

امتیاز شما به این کالا:

نظرات دیگر کاربران

بریده ای از کتاب (0)

بریده ای از این کتاب

بریده های دیگر کاربران

عیدی